Органи управління

Загальні збори

Вищим органом управління Кредитної Спілки «Львівська» є загальні збори її членів. Загальні збори членів кредитної спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки. До виключної компетенції загальних зборів членів кредитної спілки належить:

- затвердження статуту кредитної спілки, внесення до нього змін і доповнень;

- обрання та відкликання членів спостережної ради та ревізійної комісії;

- затвердження річних результатів діяльності кредитної спілки, звітів спостережної ради, правління та кредитного комітету і висновків ревізійної комісії. Річний звіт про результати діяльності кредитної спілки затверджується загальними зборами лише за наявності висновку ревізійної комісії;

- прийняття рішення про збільшення пайового капіталу кредитної спілки шляхом збільшення розміру обов’язкового пайового внеску або внесення додаткових пайових внесків;

- прийняття рішення про порядок розподілу доходу та покриття збитків кредитної спілки;

- затвердження положень про спостережну раду, ревізійну комісію, кредитний комітет та правління;

- прийняття рішення про створення інших органів управління, крім спостережної ради, ревізійної комісії, кредитного комітету та правління;

- прийняття рішення про припинення діяльності кредитної спілки.

Загальні збори членів кредитної спілки скликаються Спостережною радою не рідше, ніж один раз на рік.

Спостережна рада

Спостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період між Загальними зборами. Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і в межах компетенції, визначеної Законом України «Про кредитні спілки» та Статутом Кредитної Спілки «Львівська», контролює й регулює діяльність правління та кредитного комітету.. Спостережна рада кредитної спілки обирається загальними зборами членів кредитної спілки. Члени спостережної ради працюють на громадських засадах, та ними не можуть бути особи, які перебувають у трудових відносинах із кредитною спілкою.

Склад Спостережної Ради Кредитної Спілки «Львівська»:

- Ониськів Андрій Богданович, Голова Спостережної Ради;
-  Ващук Тарас Арсенійович, заступник Голови Спостережної Ради;
-  Тисяк Олег Дмитрович, член Спостережної Ради;
-  Ястремський Андрій Ярославович, член Спостережної Ради (призупинене членство);
-  Бойко Христина Володимирівна, секретар Спостережної Ради;
-  Іващишин Олег Євгенович, член Спостережної Ради;
-  Гринчишин Марія Ільківна, член Спостережної Ради..

Правління

Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із кредитною спілкою. Правління вирішує всі питання діяльності кредитної спілки, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів, спостережної ради та кредитного комітету. Спостережна Рада може прийняти рішення про делегування частини належних їй повноважень до компетенції правління, крім тих, що віднесені Статутом кредитної спілки до її виключної компетенції. Правління підзвітне загальним зборам і Спостережній Раді кредитної спілки та організує виконання їх рішень. Правління діє від імені кредитної спілки в межах, передбачених Законом України “Про кредитні спілки”, Статутом Кредитної Спілки «Львівська» та Положенням про правління. Роботою правління керує Голова правління, який призначається Спостережною Радою кредитної спілки. Голова правління виконує функції голови колегіального виконавчого органу кредитної спілки.

Склад правління Кредитної Спілки «Львівська»:

-  Нечай Володимир Євгенович – Голова правління
-  Ястремський Андрій Ярославович – заступник Голови правління
-  Кіндрат Тетяна Ігорівна – секретар правління

Кредитний комітет

Кредитний комітет кредитної спілки є спеціальним органом, відповідальним за організацію кредитної діяльності спілки. Кредитний комітет і несе перед ними відповідальність за ефективність кредитної діяльності спілки. Кредитний комітет призначається спостережною радою та підзвітний загальним зборам членів кредитної спілки та спостережній раді і несе перед ними відповідальність за ефективність кредитної діяльності спілки.

До компетенції кредитного комітету належать:

- розгляд заяв членів кредитної спілки про надання кредитів і прийняття рішень із цих питань

- здійснення контролю за якістю кредитного портфеля

- вирішення інших питань, пов’язаних з кредитною діяльністю, що визначається положенням про кредитний комітет

Ревізійна комісія

Контроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки здійснює ревізійна комісія. Ревізійна комісія підзвітна й відповідальна перед загальними зборами членів кредитної спілки. Ревізійна комісія обирається загальними зборами членів кредитної спілки. До складу ревізійної комісії не можуть входити члени спостережної ради, правління, кредитного комітету та особи, які перебувають із кредитною спілкою у трудових відносинах.. Перевірки результатів фінансово-господарської діяльності кредитної спілки проводяться ревізійною комісією не рідше одного разу на рік. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених перевірок загальним зборам та спостережній раді кредитної спілки. Ревізійна комісія може тимчасово припинити повноваження будь-якої посадової особи кредитної спілки в разі виявлення допущених нею порушень, що загрожують фінансовій стабільності кредитної спілки. За наявності загрози існуванню кредитної спілки ревізійна комісія скликає позачергові загальні збори.